ruyada asik olmak
1. gerçekte aþýk olamadýðým fakat bunu rüyamda gerçekleþtirdiðim ve sabah uyandýðýmda gerçek olmadýðýný görüp üzüldüðüm kýsa süren aþk.
2. (bkz: rüyada maþuk olmak)
3. kiminde insan tanýdýðý birine aþýk olduðunu görür-ki kendisi zaten o durumdadýr, sadece kendine itiraf edemiyordur*-ya da hiç tanýmadýðý,belki de hiç görmediði birine. insan bazen rüyasýnda aþký için kavga bile eder.
4. bilinç altýna yerleþmiþ hatunu rüyada görüp ona karþý çok acyip duygular beslediðini anlama
5. (bkz: ruyada eski sevgiliyi gormek) (bkz: eski sevgiliyle çýkmak) (bkz: red)*
6. (bkz: rüyanda görürsün)
7. beyaz son
8. ne yazýk ki gerçek hayatta uzun zaman daha aþýk olamayacaðýnýzý gösterir, bir nevi züðürt tesellisi. *
9. uyanmak istemediðim rüya.
10. tam bi mutluluk kaynaðýdýr...aþk gercekten hissedilir rüyada,yasanmýs gibi..güne gülerek baslamanýzý saglar...
11. eger ayný gece 6 saat icinde gördügünüz 4 rüyada ayný kiþi varsa,tam istediginiz özellikleri var ise ve siz bunlarý gördüyseniz.her þey olmasý gibi olmuþsa ve sabah onun olmadýgýný görüyseniz gözyaþlarý icinde birkez daha uyumayý istegi yaratan olay bir süre onu arar durursunuz ama yoktur ne yazýkki.beyninizin o gün þakaclýgý üstündedir,sizi üzesi vardýr
12. gün boyunca baþka bir boyutta yaþamanýza, kendinize gelememenize neden olabilir.
13. o ruyadan bir daha uyanmamayi, ruyanin koynunda olmeyi dilersin bazen.. ya da ruyanda gordugun kisi zaten asik oldugun kisidir.. onu bir daha gormeden olmemeyi dilersin bu kez.. ne dilersen dile olmayacaktir.. bilirsin..
14. asik olmak zaten ruya gibi olduðundan, her aþýk olunduðunda gerçekleþen eylem.
15. (bkz: rüyada kasik olmak) *
16. (bkz: hayat da bir rüya deðil midir)
17. benim de baþýma gelmiþti zamanýnda. oktay adlý çok yakýþýklý genç bir adama aþýk olmuþtum... kendi kendime de söyleniyordum ''ulan olsa olsa rüya olur bu'' diye..
18. sabah, çehreye çivilenmiþ bir gülümsemeyle uyanýr insan. gözler açýldýktan sonra bilinçaltýnýn yarattýðý dünyadan kopmak uzun sürmez, çiviler tek tek düþer... ayný kiþiyi tekrar görebilmek için tekrar uyumaya çalýþýlýr fakat gerçek dünya tüm çýplaklýðýyla karþýna dikilmiþtir bir kere uyumak zordur. zihinde oluþan dokunulmaz, imkansýz, kusursuz karakter yok olmuþtur bir kere geri gelmez.
19. o gün o kýzla tanýþacakmýþsýn hissine kapýlýrsýn
20. gerçekte olmaktan iyidir. en azýndan rüya bitince o kadar büyük bir þoka uðramazsýnýz ancak normal hayatta aþýk olunca, toparlanmasý daha zordur.
21. o ne güzellik, o ne asalet, o ne zeka! iþte bu. yýllardýr hayalini kurduðum kiþi karþýmda. hem, o da bana aþýk. benimle tanýþmak için yaptýðý þirinlikler, çaktýrmadan beni kesmeler, sevimli ve minicik gülücükler göndermeler. hayat ne kadar güzel!
ama o da ne? neredeyim ben?
yataðýmdayým. gözlerimi zar zor açýyorum. saçým baþým darmadaðýn. üzerimde boxer ve bir tiþört. olamaz. hepsi meðerse bir rüyaymýþ!
mutfaktan bir ses.
-aþkým kalvaltý da hazýr. hadi kalk artýk ama.
allah allah bu da kim?
-geliyorum.
bu kim ya? hayýrdýr inþallah!
önce banyo. el yüz yýkama, saç baþ toplama falan. daha sonra ise merakla beklenen an. mutfaða yolculuk. mutfaðýn kapýsýndan girdim giricem. bu arada da allah'a yalvarýyorum.
-allah'ým lütfen o olsun. allah'ým lütfen o olsun. allah'ým lütfen o olsun.
ve büyük an. mutfaða büyük bir merakla giriyorum...
þükürler olsun! o. allahým sana þükürler olsun. bu o. rüyamdaki dünyalar güzeli o kýz.
sanki, on yýllýk bir ayrýlýðýn sonrasýnda, hayatýmda ilk defa görmüþ gibi karýma sýký sýký sarýlýyorum, yumuþacýk olan dudaklarýný öpüyorum, mis gibi kokan tenini kokluyorum, saçlarýný okþuyorum ve "seni çoook seviyorum" diye sabah sabah bütün apartmaný inletiyorum. tabii o çok þaþýrýyor, ama fazlasýyla da mutlu oluyor.
ama o da ne? neredeyim ben?
yataðýmdayým. gözlerimi zar zor açýyorum. saçým baþým darmadaðýn. üzerimde boxer ve bir tiþört. olamaz. hepsi meðerse bir rüyaymýþ!
.
.
.
þimdi tüm gün sokaklarda onu arýyorum. þimdi her gece allah'a dua ediyorum.
-allah'ým, lütfen, bu gece de onu göreyim. allah'ým, lütfen, onu bir gün karþýma çýkar.
amin...
22. gerçek hayattakinden daha az acý verceði kesin olduðundan aþklarýn en güzelidir.
23. ayrýlýðýn kesin olduðu aþktýr, ancak gerçeði kadar acý vermediði de bir gerçektir.
Alakal� olabilir!
- ruyada kasik olmak
- ruyada masuk olmak
- ruyada sarhos olmak
- ruyada kasik gormek
- ruyada orgazm olmak

nedir.Net