nirvana
1. budizm ve hinduizmde mevcut bir kavram. bu ikisinden baðýmsýz olarak ayrýca bilginin, iç dengenin, huzurun, zevkin, aklýn filan zirveye* * vurduðu bir hayal noktasý tarif eder.

budizm için: çýkar gütmeyen akýl ve merhametin baþarýldýðý, tanýmlanamayan, eriþilebilecek son nokta.
hinduizm için: cehaletten kurtulma ve her türlü baðlýlýðý/baðýmlýlýðý yenme.
2. (bkz: kurt cobain)
(bkz: hole)
(bkz: curtney love)
(bkz: polly)
(bkz: the man who sold the world)
3. (bkz: smells like teen spirit)
4. solisti kurt cobaindir.ve tek bildiðim böyle bir hiçcilik(nihilist) havasýnda olduðu ve çenesinin altýna dayadýðý bir pompalýyla,bir odada,yalnýzken, beynini tavana yapýþtýrmýþ olmasýdýr..(bkz: çirkin)
5. iyi bir grup tur müziðinin kalitesi tartýþýlmaz.
6. bir zamanlar sýký bir hayraný olduðum grup, orta 1de kuzenim tarafýndan tanýþtýrýlmýþtým, beni etkisi altýna almýþtý. her gün durmadan nevermindý dinlerdim sonra in utero, bleach, unplugged ve incesticde girdi hayatýma. tam bunalým çaðlarýnda dinlenecek bir gruptur bence. kurt cobainde x jenerasyonunun mesihidir kýsaca özetlemek gerekirse, dýþlanmýþ gençliðin efendisidir. her nirvana dinleyene aldanmayýn, nirvana dinlenmekten çok yaþadýðýn olaylarýn fon müziðinde bir loser havasýnda çalacak bir gruptur. misal he's the one who likes all the pretty songs and he likes to sing along and shoot his gun but he don't know what it means...
7. sevilesi grup...
(bkz: the man who sold the world)
(bkz: smells like a teen spirit)
(bkz: lithium)
(bkz: in bloom)
8. solisti kurt cobain'in intahar etmesiyle kontrol edemeyeceðim gerçekleri kabullenme yani tevekkül hissini geliþtirmeme sebep olan grup.
9. manasý üzerinde düþünüldüðü takdirde güzelleþen grup yoksa kafayý acýtýr..
10. tanrý'ya ulaþmak..
11. gelmis gecmis en iyi grup....****heart shaped box... marigold...i hate myself and i want to die..*
(bkz: kurdt kobaýn)
12. cok iyi sarkýlarýnýn yaný sýra bazen kulak týrmalayan kurt sayesýnde bý devrý deýstýren kalýteli grup...
nefesi hala ensemizde....
13. bu kelimeyi ne zaman görsem týrmanma isteði artýyo bende
14. geldikleri sehir olan seattle'in anlamina anlam katan, her cocugun adam olurken mutlaka tanistigi grup. yillar gecer, nirvana'nin etkisi gecmez; hala dinleyicisi degilsinizdir belki ama hayatta her zaman izlerini bulursunuz bu muzik grubunun. *
15. tüm arzulardan kurtularak yüceliðe erme(budizmde).
16. çok kötü müzik yapan grup, yeni bir tarz yaratmak iyi müzik anlamýna gelmez.yaptýklarý tarz kalitesiz bir müziktir, kurt cobain in yaþam tarzý, yakýþýklýlýðý ve intaharý nirvana yý popiler etmiþtir..
(bkz: jazz)
(bkz: progressive rock)
17. kötü müzik ve yanlýþ yolun birleþimi ile ortaya çýkan grup.
(bkz: abuk)
(bkz: sabuk)
18. budizm’de, her türlü tutkudan alýn­mýþ ve doðuþ çarkýnýn dýþýna çýkmýþ olan ki­þinin eriþtiði mertebe, mutlak dinginlik hali. acýnýn ve bilgisizliðin ortadan kalkýþý duru­mu, kiþinin dünyaya yönelik ilgilerden, ken­disiyle ilgili tasalardan kurtulmasý, arzu ve isteklerden vazgeçmesi, gerçek bir bilgeli­ðe, mutlak bir baðýmsýzlýða ulaþmasý duru­mu...
19. hayatýmý tum sarkýlarýyla degistiren grup kurtun olumu beni derin yaralamýstýr onun sesini yeni sarkýlarýný tekrar duyamamak koymustur bide en cok off off ozlemini cekiorus hala kurt nerdeysen duy biz kýyamette isayla sende gel dunyaya
cekemyenler sadece bok atýp dururlar baska birsey zaten ellerinden gelmez gelseydi ve bole biþi doru olsaydi bukadar ilah bi grup olmasdý
20. davulcusu foo fighters' ýn þimdiki solisti olan grup
21. alternatifi olmayan punk ve metal i tokuþturarak grunge ý yaratan her þarkýsý her adýmý ayrý bir anlam taþýyan kurt cobain önderliðindeki efsaneleþmiþ grup
22. budizm'de nirvana zaman içinde anlamýný ve özünü kaybetmiþtir.nirvana ile anlatýlmak istenen, yaþam çarkýndan çýkmýþ olmaktýr, ruhun isteklerinin bitmesi sonucu yenidendoðum gerçekleþmez ve ruh yaþam çarkýnýn dýþýna çýkar ve yok olur, bu yok oluþ acýnýn bitmiþ olmasý sebebiyle yüceltilir, tanrýya ulaþmak manasýnda kullanýlmasý komikdir, çünkü budizm'de tanrý diye bir kavram yoktu, tanrýsýz bir dindir.

grup olarak vasat bir gruptur, zamanýn grunge tutkunlarý için müzik yapýp, uçmaya meraklý solistinin intaharý ile müzik hayatlarý noktalanmýþtýr.
23. (bkz: sliver)
24. ulaþýlabilecek sonnokta olarak görülmektedir.
25. (bkz: nirvanaya ulaþmak)
Alakal� olabilir!
- nirvana triko
- nirvana sirins
- nirvanaya ulasmak
- nirvana dinleyen insan
- nirvanadan sonra bayhan dinlemek

nedir.Net