haksiz rekabet
1. aldatici hareket ve iyiniyet kurallarina aykiri sekilde, rekabetin kotuye kullanilmasi ve bu nedenle bir ticari isletmenin zarar gormesi ya da zarar gorme tehlikesiyle karsilasmasi.
borclar kanunu ve turk ticaret kanununda ve diger bazi ozel kanunlarda yasaklanmistir.
2. iktisadi rekabetin iyi niyet kurallarýna aykýrý davranýþ ve baþkaca suretle her türlü kötü kullanýlmasýna haksýz rekabet denir..

haksýz rekabet sayýlan haller þunlardýr..
1. baþkalarýný veya onlarýn emtiasýný, iþ mahsullerini yahut ticari iþlerini yanlýþ, yanýltýcý ve gereksiz yere incitici beyanlarla kötülemek.
2. baþkasýnýn ahlaki ve mali iktidarý hakkýnda gerçeðe aykýrý bilgi vermek.
3. kendi kiþisel durumu, emtiasý, iþ ürünleri veya ticari iþleri hakkýnda yanlýþ yada yanýltýcý bilgi vermek veyahut üçüncü kiþiler hakkýnda ayný þekilde hareket etmek suretiyle rakiplerine oranla onlarý üstün duruma getirmek.
4. paye, þahadetname ve mükafat almadýðý halde bunlara sahip imiþ gibi hareket ederek müstesna kabiliyete sahip olduðu zannýný uyandýrmaya çalýþmak veya buna müsait olan yanlýþ unvan, mesleki adlar kullanmak.
5. baþkasýnýn emtiasý, iþ mahsülleri, faaliyeti veya iþletmesi ile iltibas* meydana getirmeye çalýþmak veya buna müsait olan tedbirlere baþvurmak, özellikle baþkasýnýn kullandýðý ad, unvan, marka, iþaret gibi tanýtma araçlarý ile iltibasa veren mallarý, durumu bilerek veya bilmeyerek satýþa arz etmek, elinde bulundurmak.

bir haksýz rekabetin varlýðý halinde buna hukuki ve cezai yaptýrýmlar uygulanýr. haksýz rekabet halinde açýlabilecek hukuk davalarý þunlardýr.
1. haksýz rekabetin var olup olmadýðýnýn tespiti için tespit davasý,
2. haksýz rekabetin durdurulmasý ve önlenmesi için men davasý,
3. haksýz rekabet sonucu doðan maddi durumun ortadan kalkmasý için eski hale iade davasý,
4. kusur varsa zarar ve ziyanýn tazmini için tazminat davasý,
5. kiþilik haklarý haksýz rekabet sonucu zedelenmiþ ise manevi tazminat davasý açýlýr.

haksýz rekabet davalarýný bizzat haksýz rekabete uðramýþ kiþi açabileceði gibi, haksýz rekabete uðrayanýn dahil olduðu mesleki birliklerde ** tespit, men ve eski hale iade davalarýný açabilirler.
Alakal� olabilir!
- haksiz kazanc
- haksizlik
- haksiz
- haksiz iktisap
- haksizliga ugramak

nedir.Net