ah bir zengin olsam
1. damdaki kemancý'nýn þarkýsý. orijinali ing. if i were a rich man. *

edit: sözümden döndüm, sözlerini yazýyorum.

"ah bir zengin olsam" ayný zamanda eskilerden bir televizyon dizisinin adý olup, if i were a rich man adlý damdaki kemancý müzkalinin ana þarkýsýnýn türkçe sözleri bu adla yazýlmýþtýr. akýlýný kaybeden yazarýnýz da oturup bu sözleri bulduðu bir ses dosyasýndan çözmüþ, hizmetinize gururla sunmaktadýr:

ah bir zengin olsam
sana neler neler neler neler neler alýrdým
yaþardýn gönlünce sen
bir zengin olsaydým ben **
çalýþmazdýk asla *
nyaba naba nyaba naba nyaba naba naba naba nom *
ne isterdim tanrýdan
bundan baþka ben

her akþam votka raký ve þarap þarkýsýný
sana öðretirdim ben
geçip gider, kalmazdý hiç keder
ömrümüz zevk ve neþeyle dolu
sürer giderdi hayat boyu
iþte böyle
zengin olsaydým ben

(birinci kýta tekrar, ikinci kýta tekrar, birinci kýta bir daha)

belki de böyle bir zenginlik içinde olsaydýk sevgilim
bunca rahat
yine de bedbaht
mutlu olmazdým ben *

evet. tanju okan'dan dinlediniz.

bu sözlerin analizini toplumun nasýl organize edilmesi gerektiði hakkýnda daha net düþünceleri olan çoðunluða býrakýyoruz. *
2. bir zamanlar * hulya avsar'in oynadigi dizi.
3. her yýlbaþýnda piyango çekiliþlerinde ya da bilet alýndýktan önce sonra söylenen söz.
Alakal� olabilir!
- ah bir polis olsam
- ah belinda
- ah bir woodstock olsa
- ah be guzelim
- ah baris ah

nedir.Net